Yazar arşivleri: gebzenakliyat

Kara Yolu Taşımacılığının Ülkemizdeki Gelişimi

Kara yolu taşımacılığının ülkemizdeki gelişimine bakıldığında çok hızlı bir seyir takip ettiği görülmektedir. Ülkemizin coğrafi yapısı ve sosyo-ekonomik yönden sahip olduğu özel durum yanında, batı ile doğu arasında tabi bir köprü oluşu ve transit taşımacılığa elverişliliği, eski çağlardan beri ülkemizi kara yolu taşımacılığı alanında daima ön plana çıkarmıştır. Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında olup, kuzey-güney doğrultusunda 500 km, doğu-batı ekseninde 1500 km uzunluğunda ve yüzölçümü 776 000² olan bir dikdörtgen köprü görünümündedir. Bilindiği gibi Türkiye, tarih öncesinden bu yana, çok ve çeşitli uygarlıkların oluştuğu bir yerdir. Günümüze dek bu özelliğini koruyarak gelmiş, doğu-batı arasında “köprü” olmuştur. Bunun bir sonucu olarak da, uzak geçmişten bu yana, değişik doğrultu ve karakterde yol ağlarına sahip olmuştur. “İpek yolu”, “Baharat yolu”, “Kral yolu” en çok bilinen tarihi yollardır. Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki önemli konumundan dolayı kendi ulaşım hatlarını ve taşıma filolarını geliştirmek için büyük çaba göstermiştir.

Bütün dünyada özellikle Avrupa’da süratle gelişen teknoloji, mal zengini batı ile petrol zengini doğu ülkeleri arasında büyük çapta ticari ilişkilerin doğmasına yol açmıştır. Bu durum ülkemizi bu alanda önemli ölçüde etkilemiş, 1950’li yıllara kadar yok denecek kadar az olan modern anlayışa uygun kara yolu alt yapısı ve kara yolu taşımacılığında yeni bir takım yatırımlar yapılmasını ve teşvik tedbirlerinin alınmasını gerekli kılmıştır. O dönemlerde, alt yapının kolay, hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleşmesi, petrolün ucuz ve temininin kolaylığı yanında ülkemizde otomotiv sanayinin kurularak motorlu araçların üretilmesi kara yolu taşımacılığının ilerlemesine neden olmuştur. Ayrıca devletin 1980’li yıllardan itibaren uygulamaya koymuş olduğu teşvik tedbirleri sonucu, ülkemizde motorlu araç sayısı önemli ölçüde artmış ve gerek yurt içi gerekse uluslararası kara yolu taşımacılığı süratle gelişmiştir. 1980’lerden itibaren ülkemizin ihracata yönelik büyüme politikalarına geçmesiyle dış ticaret yapısal değişime uğramış, dış ticarete konu mal grupları çeşitlenmiş, tarım ve madencilik ürünlerinin yerini sanayi ürünleri almaya başlamış, taşınan malların hacmi kısa bir süre içinde 10 milyar dolarlık seviyelere ulaşmıştır. Dış ticaretin yapısal değişimine bağlı olarak deniz yolu ile yapılan dökme yük taşımaları, yük cinslerinin değişimi ve sevkiyatlarda esneklik gibi avantajlar nedeniyle yerini kara yolu eşya taşımacılığına bırakmaya başlamıştır. Türkiye-İtalya Ro-Ro hattının kurulması, taşıma maliyetlerinin azalmasına, seferlerin tarifeli yapılmasıyla ihracat sevkiyatlarının planlanmasına, Balkan ülkelerinin geçiş ücretlerini tekrar gözden geçirmesi gibi birçok olumlu gelişmenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2003 yılında Batı Avrupa ülkelerine yapılan kara yolu taşımacılığımızın yüzde 72’si söz konusu Ro-Ro hatlarından yapılarak dış ticaretimize ait malların taşınmasında stratejik bir güzergâh konumuna gelmiştir. Böylece Türk kara yolu taşımacılığı deniz yolu entegrasyonlu Ro-Ro ve demir yolu entegrasyonlu Ro-La taşıma alternatiflerini üreterek Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu hâle gelmiştir. Türkiye’nin uluslararası kara yolu ile eşya taşımacılığı sektöründe hizmet alanı Asya ile Avrupa’nın bir ucundan diğerine kadar geniş bir coğrafi alana yayılmış, ithalat-ihracat ve transit taşımalardaki payı ile ülke ekonomisine yılda ortalama 2 milyar USD navlun ücreti olarak döviz girdisi sağlar konuma ulaşmıştır. 1990 yılından itibaren dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ihraç pazarlarımız ve ürünlerimizde önemli bir artış ve çeşitlenme olmuştur. Bu kapsamda, başta Almanya olmak üzere, geleneksel pazarlarımız olan Batı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Türk Cumhuriyetleri de önemli bir yer kazanmıştır. Söz konusu yapısal değişime paralel olarak, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler ile bazı Orta Asya ülkeleri iki binli yıllardaki hedef pazarlarımız olarak tespit edilmiştir. Söz konusu ülkelere kara yoluyla ulaşım imkânının bulunması, ülkemiz ihracatı açısından büyük avantaj teşkil etmektedir. Yabancı ülkelere yapılan eşya taşımacılığımızın ağırlıklı olarak kara yolundan olması, artan dış taleplerin zamanında karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. Türkiye’nin kıtalararası köprü konumunda olması, çok modlu ulaşıma elverişli durumu, Kafkasya ve Hazar Denizi çevresindeki ülkelere geçişi sağlayacak yeni sınır kapılarının açılması ve pek çok uluslararası proje çerçevesinde yeni bağlantıların oluşturulması yolundaki çalışmalar Türkiye’nin önemini artırmakta ve aktif olarak bu çalışmalara katılımını gerekli kılmaktadır. Uluslararası kara yolu taşımacılığında ülkemizin araç filosu giderek yenilenmiş ve toplam araç sayımız 30.000 adede ulaşmıştır. Bu sayının içinde 23.000 aracımız Euro normlu araç olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Kara Yolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği

Türkiye’de eşya veya yolcu taşıma hizmetleri, genellikle kara yoluyla sağlanmaktadır. 2003 yılı itibariyle yurt içi eşya taşımacılığının %92’si, yolcu taşımacılığının ise %96’sı kara yoluyla gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık, uluslararası eşya taşımalarında bu oranın, ihraç taşımalarında %16,3 (Avrupa’ya %77,6), ithal taşımalarında ise %6,4 (Avrupa’dan %76,3)’lerde kaldığı görülmektedir. Aynı dönemde Türkiye’de yolcu taşıma işiyle uğraşan işletmelerin sayısı 567 (bunların 155’i uluslararası yolcu taşımacılığıyla uğraşmakta olup, 79 adedi uluslararası düzenli hatta sahiptir), uluslararası eşya taşımacılığını meslek edinenler ise 996 adettir. Karayollarımızda toplam koltuk sayısı 402.506 olan 9.527 adet otobüs (bunların toplam 73.852 adet koltuk kapasiteli 1521’i uluslararası çalışmaktadır) ve toplam eşya taşıma kapasitesi 1.314.637 ton olan 30.265 çekici, 34.245 yarı römork, 2.268 römork, 12.163 tanker ve 13.412 kamyon dolaşmaktadır. Bütün bu veriler, Türk ekonomisi bakımından kara yolu taşımacılığının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, Türkiye, 19.07.2003 tarihine kadar kara yolu taşımacılığının özellikle idarî boyutunu düzenleyen genel bir kanunu Meclisten çıkartamamıştır. Taşıma hizmetleri hakkındaki düzenlemelerin çoğunluğu yönetmelik ve genelge düzeyinde kalmıştır. Mevzuatımızdaki bu yetersizliği, Türkiye’nin kara yolu taşımacılığı hakkında milli bir politikaya sahip olmayışına dayandırmak mümkündür. Taşımacılık alanında rol oynayan çeşitli menfaat gruplarının, bir araya gelerek müşterek menfaatlerini yansıtacak bir kanun arayışına girmemeleri de, eksikliğin bir diğer sebebi olarak gösterilebilir. Ulaştırma Bakanlığının çabaları sonucu, 10.07.2003 tarihinde 4925 sayılı Kara yolu Taşıma Kanunu, TBMM’de kabul edilmiş ve 19.07.2003 tarihinde de 25173 sayılı Resmî Gazete’de ilân edilerek yürürlüğe girmiştir. Kanun, “Başlangıç Hükümleri”, “Uluslararası Taşımalar”, “Sorumluluk ve Sigorta” ve “Çeşitli Hükümler” başlıklı 4 kısımdan ve 38 maddeden ibarettir. Ulaştırma Bakanlığınca Kanunun 34. maddesine dayanılarak hazırlanan Kara yolu Taşıma Yönetmeliği ise, 25.02.2004 tarihinde 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Toplam 90 maddeden oluşan bu yönetmelikte kanunun 34. maddesinde sayılan hususlar hakkında düzenlemeye gidilmiştir. 2.1.1. Kanunun Amacı ve Uygulama Sahası Kara yolu Taşıma Kanunu’nun genel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kara yolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek,

Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak,

Taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek,  Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak,

Kara yolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Türk Medeni Kanunu’nun 1. maddesine göre kanunlar, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanacağından, Kara yolu Taşıma Kanunu’nun 1. maddesinde sayılan amaçların, bu Kanun’un özüyle değindiği hususların belirlenmesine katkıda bulunacağı şüphesizdir. Benzeri bir hükme, yönetmeliğin 1. maddesinde de rastlanmaktadır. Aralarındaki tek fark, Kanun’da sayılan amaçlardan üçüncüsündeki “benzeri hizmetler” kavramının içi doldurulmuş ve “lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve dağıtıcılık” hizmetlerinin şartlarını belirlemek de yönetmeliğin amaçları içine sokulmuştur. Oysa Kanun’un 34. maddesi, çıkartılacak yönetmelikte “benzeri hizmetler” kavramına giren faaliyetleri saymak ve bunların şartlarını tespit yetkisini Ulaştırma Bakanlığı’na vermiş değildir. Söz konusu maddede Bakanlığın şartlarını belirlemeye yetkili olduğu hizmetler açıkça “taşımacılık, acente ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği” olarak belirtilmiştir. Bakanlık,

Gebze Pratik Ev Taşıma Önerileri

Taşınmayı tasarlıyorsanız bir ay evvelden yavaş yavaş konutu toplamaya başlamanızı öneriyoruz. Öğreniyoruz taşınmak çok sık hakikatleştirilen bir deneyim değildir. Bu sebeple konut taşımanın püf noktalarını sizinle paylaşmak istedik.

Taşınmaya karar verdiğiniz zaman yapmanız gereken ilk iş yeni konuta gidecek eşyaları tanımlamak olmalı.

Uzun zaman süresince hiç kullanmadığınız eşyaları atın, satın veya affedin.

1- Eşya Listesi Hazırlayın

Afaki eşyalardan kurtulduktan sonra kalan eşyalar için bir eşya listesi hazırlayın. Misal eşya listesinin linkini videonun söyleme kısmında paylaşıyorum çıktı alıp kullanabilirsiniz.

Eşya listesi hazırlamak çok ehemmiyetli, bu adımı sıçramayın. Taşınmanın henüz başında çıkabilecek bir çok meseleyi bu eşya listesi önleyecektir.
Nakliyat işletmesinden maliyet öneriyi alırken bu eşya listesinin fotoğrafını sürükleyip paylaşarak en doğru maliyet önerilerini alabilirsiniz.

Ayrıca taşınma sonrası tüm eşyaların yeni konuta gelip gelmediğini bu eşya listesi ile basitçe tespit edebilirsiniz.

2- Taşınma Tasarıyı Hazırlama

İşe tasarılamayla başlayın.
Hangi gün taşınacağınızı o gününe kadar adım adım ne yapacağınızı taşınma tasarısına yazın.
Taşınma tasarıyı size işinizin ebadı hakkında net bilgiler verecek ve taşıma gününe kadar her iş adım adım tasarlanıp yapıldığı için rahat bir hazırlık süreci geçireceksiniz.

3- Nakliyat İşletmesi İle Bilgi Paylaşımı

Nakliyat işletmesi ile olabildiğince ayrıntılı bilgi paylaşın. Eşya fotoğraflarını, bina girişi, kullanılacak asansörü, cadde fotoğraflarını ve ambalajladığınız eşyaların fotoğraflarını, böylece nakliyat işletmesi neyi nasıl taşıyacağı hakkında yeterli bilgiye sahip olur.

Kocaeli Şehir İçi Nakliyat

Kocaeli Şehir İçi Nakliyat Tavsiyeleri

1- Eğer yüksek katlarda oturuyorsanız ve binanızda yük asansörü yoksa Kocaeli asansörlü evden eve nakliyat firmalarını tercih edebilirsiniz. Kocaelide asansör kiralama ücretleri oldukça uygundur. Eşyalarınız daha güvenli taşınır. Nakliye işçileri daha az yorulacaklarından eşyalarınızı daha iyi taşıyacaklardır. Asansörlü taşımacılık taşıma süresini de yarı yarıya kısaltacaktır.

2- Bardaklarınız, tabaklarınız veya kadehleriniz mutfaktaki kırılabileicek eşyalarınızın kolileme işlemini üstlendiyseniz kolileme tekniğini öğrenmenizi tavsiye ederiz. şirketimizin youtube kanalına giderek tabaklar e kadehler nasıl paketlenir videomuzu inceleyebilirsiniz.

3- Site içinde bir taşıma olacak ise site içi taşıma kurallarını nakliyeci ile paylaşmanız önemli olabilir. Pazar günü site yönetiminin aldığı karar gereği ev taşınmasını yasaklayan siteler olduğunu biliyoruz. Site içine kamyon girilmesini yasaklayan site kuralları ile de karşılaştık. Bu kuralları nakliyeci ile paylaşmazsanız taşıma günü ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

5- Eğer kandıra gibi Kocaelinin uzak ilçelerinden Kocaelinin merkez ilçelerinden biri olan Derice’ye şehir içi taşıma yapacaksanız nakliyeci firma ile tam adresinizi belirtmeniz önemli olabilir.

Kocaeli Şehir İçi Nakliyat Ücretleri

Kocaeli şehir içi nakliyat fiyatları genel olarak ev eşyalarınızın hacmine, taşınacağınız evin uzaklığına ve eşyanın ineceği yada çıkacağı kat sayısına bağlı olarak belirlenir. Bu durumların dışındanda fiyatı etkileyen belirli durumlar olabilir. Mutfak eşyalarınızı nakliyecinin kolilemesini talep ederseniz ki buna nakliyeci dilinde toplamalı iş denir nakliyeci 200 TL fazla rakam söyleyecektir. Dış asansör talep ederseniz 300 TL ile 400 TL arasında extra bir fiyat daha alabilirsiniz. Yani 750 TL başlangıç fiyatı toplamalı iş için 200 TL, asansör için 300 TL ile toplam fiyat 1250 TL çıkabilir. Almak istediğiniz hizmet ve eşyalarınızın miktarı, kat sayısı vede taşınacağınız evin uzaklığı fiyatı oluşturan önemli etkenlerdir.

Evden eve nakliyatın hukuksal boyutu

Yeni bir ev aldınız yahut kiraladınız. Yeni evinizde, yeni bir hayata “slm!” demek için günleri sayıyorsunuz. Fakat yapılması gereken o denli çok şey var ki. Üstelik, fatura aboneliklerinin yeni adrese nakledilmesi gibi iş saatlerinde halledilmesi ihtiyaç duyulan işler de cabası. Peki, yalnızca hafta sonu tatillerinizde tüm bu işleri iyi mi halledebileceksiniz?

İster satın almış, ister kiralamış olun yeni bir eve taşınmanın telaşı, taşınma öncesi ve sonrası yapılacak işler öyle bir ya da iki güne sığacak, hafta sonu içinde hallolacak işlerden değildir.
Şöyle bir kabaca düşünecek olursak; eşyaların toplanması, paketlenmesi, elektrik, su, telefon şeklinde tüm faturalı aboneliklerin yeni adrese nakli, yeni evindeki eksiklerin tamamlanması ihtiyaç var ise tadilatının yapılması, taşınma, yerleşme sayılabilir. Okullarının değiştirilmesi ihtiyaç duyulan çocuklarınız da varsa durum ayrı bir felaket haline dönüşebilir. Daha önce taşınma deneyiminiz olduysa, bu süreçte hesap edilmeyen ve vakit alan pek çok uğraşılması gereken detayın çıktığını da bilirsiniz. Eğer bir taraftan da çalışıyorsanız tüm bu işleri tamamlayabilmek için akla karayı seçer, iş yerinizle sorun yaşayabilirsiniz.
Son yıllarda kentsel dönüşüm, değerlenen bölgelerde kira rayiçlerinin artması, gayrimenkul sektörünün gelişmesi gibi çeşitli nedenlerle evini taşıyan insan sayısında ciddi bir artış gözlemlenmekte. Evlerini taşıyan insanların önemli bir yüzdesinin bir şirket adına çalışmış olduğunı var sayarsak, bu da çok fazla kişinin taşınma döneminde belli bir süre izin alması gerekliliği anlamına gelir.

Taşınma İzni Kullanabilir misiniz?

Peki çalışanlamış olur için bir taşınma izni yok mudur? Aslına bakarsan İş Hukuku’nda ev taşıma izni olarak düzenlenmiş bir izin türü yer almıyor. Sadece 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 55/j maddesine gore ücretli veya talebinize bağlı olmak üzere ücretsiz izin kullanmanız mümkün.
4857 Sayılı İş Kanunu’nda izin uygulaması hakkında; İş Yasası’nın 55/j maddesi işverence verilecek diğer izinleri kanun kapsamına almıştır. Buna göre işverence gerek hizmet sözleşmesi gerekse toplu sözleşme ile kararlaştırılacak (taşınma, doğum için adama verilen izin gibi) durumlarda da işçinin izne gönderilmesi gereklidir. Bu durumda da işçinin tüm aylık ücret ve öteki mali haklarından kesintisiz faydalandırılmaya devam edilmesi öngörülmüştür.

Bu durumda işvereniniz ile durumunuzu paylaşarak izin kullanmayı talep edebilirsiniz. Bu sayede en azından iş saatleri içinde resmi kurumlarda yapılması gereken tüm işler ve tamamlanması gereken eksiklerle rahatlıkla ilgilenebilir, yeni evinize gönül rahatlığı ile zaman ayırıp istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Hatta belki arkadaşlarınızı çağrı ettiğiniz keyifli bir yeni ev partisi meydana getirmeye bile zaman kalır, ne dersiniz?

Taşınma İzni nasıl Alınır Güzel Bir Örnek

Taşınma için tavsiye almak üzere arayan bir arkadaşıma hafta sonu taşınma hafta içi bir gün daha iyi olur hem fiyat açısında hemde taşıma firması yoğun olmaz rahat taşınırsın önerisinde bulunmuştum. Sadece arkadaşım patrondan hafta içi izin almanın basit olmadığını yinede şansını deneyeceğini söylemiş oldu. Birkaç gün sonrasında yeniden görüştüğümüzde çarşamba günü taşınacağını söylemiş oldu. Bende nasıl izin aldığını sordum.

öykü şöyle gerçekleşmiş. Patrondan hafta içi bir gün için izin isteyince patronu hafta sonu taşınmasını tavsiye etmiş. O halde elektrik, doğal gaz ve su abonelik işlemleri için ne vakit izin vereceğini sormuş. Tabi bu işlemleri hafta sonu gerçekleştiremiyor. Sonrasında şu teklifi sunmuş patronuna hem taşınma hemde abonelikleri çözmek için hafta içi bigün izin vermesini istemiş ve patrondan izni koparmış.

Eğer taşınıyorsanız Perşembe, Cuma veya Pazartesi günü izin alabilirseniz en ideali bu olsa gerek izin gününüzü hafta sonu ile birleştirerek rahat bir taşınma süreci geçirebilirsiniz.

Gebze Nakliyat Öncesi Yapılması Gerekenler

Bugün internette arama yaparken insanların arama motoruna “gebze evden eve nakliyat nasıl olur ” diye sıklıkla yazdıklarını bildim. Şöyle bir tezim zati vardı. İnsanlar çok sık taşınmaz dolayısı ile konuttan konuta nakliyat mevzusunda pek akıllı değillerdir. Ancak ben dahi bu kadarını beklemiyordum.Bu şok bilgiden sonra bugüne kadar yazdığım ve taşınacak insanların işlerinin basitleştirecek bazı yazılarımı bir araya toplamaya karar fayda.

1- Gebze Nakliyat İçin En İyi Gün

İnsanların bir çoğu konut kiralamak veya satın almak ve taşınmak için yeterli nakit olduktan sonra her gün taşınmak için en iyi gündür, diye düşünebilir. Evet bir açıdan bu düşünceye diyecek bir şey bulamıyorum. Ancak azıcık tasarılama yaparak ve gün tercihi üzerine azıcık kafa yorarak cebinizden konuttan konuta nakliyat için daha az para çıkmasını sağlayabilirsiniz.

2- Gebze Taşımanın Püf Noktaları

Konut taşımanın püf noktalarını yazmaya karar verdiğimde, şöyle bir geriye doğru bakınca şimdiye kadar binlerce taşımaya tanıklık yaptığımı gördüm. Bu aynı zamanda çok değişik hikâyeler dinlediğimiz anlamına kazanç. Tüm hikâyeler ışığında “ne yapılırsa daha rahat bir taşıma hakikatleştirilir” diye kafa yorduğumuz gün rakamı da hayli fazladır.

3- Gebze Evden Eve Nakliyat Sigortası

Yaptığım derin araştırmadan elde ettiğim bilgi şöyle; gerçeğinde konuttan konuta nakliyat için tertip edilmiş ayrı bir sigorta poliçesi yok. Konuttan konuta nakliyat yapılırken kullanılabilecek iki cins sigorta poliçesi mevcut. Bunlar Üçüncü Bireylere Karşı Mali Sorumluluk Sigortası ve Emtia Nakliyat Sigortasıdır.

4- En Kolay Konuttan Konuta Nakliyat Kontratı

Bir gün, acaba kontrat imza atma oranı nedir? Diye kendim kolay bir istatistiki çalışma yaptım 10 adet taşınacak alıcımızı arayıp kontratın ehemmiyeti mevzusunda bilgi verdikten sonra bu alıcılarımızın hangileri taşınırken kontrat yapmış diye tekerrür taşındıktan sonra aradım ve çıkan oran 1/10 evet on bireyden yalnızca bir şahıs kontrat yapmış. Benim için bütün bir hayal kırıklığı oldu.Karşılaştığım gerekçeler yukarıyadan farksız idi. Aldığım izlenim de gerçeğinde alıcılarımızın pek te arzulu olmadığı istikametinde oldu. Hâlbuki Enakliyat da hazır konuttan konuta nakliyat kontratı var çıktı alıp işletme ile taşınma günü imza atabiliyorsunuz.

gebze evden eve nakliyat hizmetine her şey dahil mi

1- Tüm paketleme işlerini şirket yapar.

Hizmete Dahil İşler:

Bu seçenekte taşıma firması gelip tüm kolileme işlerini yapar. Mobilya ve beyaz eşyaların demontajını ve paketlemesini yapar. Tüm eşyaları kamyona yükler yeni evde taşımasını yapar.

Yeni evde beyaz eşya ve mobilyaların montajını yapar arzu ettiğiniz odanın istediğiniz köşesine eşyalarızı kurar.

Hizmete Dahil Olmayan İşler:

taşıma firması kolileri açmadan kolileri arzu ettiğiniz odaya yerleştirir. Kolileri sizin açmanızı ister.

Bu hizmette duvar delme dahil montajları da yapmazlar.

Klima, anten, avize montajlarını taşıma firmalarından beklemeyin. Bu işleri de üstlenmezler.

2- Kolileme işlerini siz yaparsınız firma bir tek beyaz eşya ve mobilyaların montaj demontaj ve paketlemesini yapar.

Hizmete Dahil İşler:

Bu hizmet çeşidini tercih ettiyseniz şirket kaba eşyalar olarak tabir edilen mobilya ve beyaz eşyaları demonte eder, paketler ve sizinde paketlediğiniz eşyalarla birlikte yeni eve taşımasını gerçekleştirir.

Yeni evde beyaz eşya ve mobilyaların kurulumunu sizin gösterdiğiniz odalara yapar. Kolileri de istediğiniz odalara dizer ve firmanın işi nihayetlenmiştir.

Hizmete Dahil Olmayan İşler:

Eğer bu hizmet çeşidini tercih ettiyseniz firmanın taşınma günü kapınıza koli almadan gelebilir. Çünkü kolileme işlerinin sona erdiğini düşünür. Bunu bilin ve hazırlığınızı ona gore yapın.

Taşıma firması kolileri açmadan kolileri dilediğiniz odaya yerleştirir. Kolileri sizin açmanızı ister.

Bu hizmette duvar delme dahil montajları da yapmazlar.

Klima, anten, avize montajlarını taşıma firmalarından beklemeyin. Bu işleri de üstlenmezler.

3- Tüm paketleme montaj demontaj işlerini siz yaparsınız şirket yalnız taşımayı yapar.

Bu hizmette eşyayı sadece taşıma işi vardır. Kolileme, kurulum ve paketleme hizmetleri yoktur.

4- Herşey Dahil Hizmet
Herşey dahil hizmeti taşıma firması ile birlikte belirlemenizi öneriyoruz. şirket yetenekleri dahilinde olan hizmetleri aslına bakarsan yapmış olacaktır. Sadece temel yeteneği haricinde isteyeceğiz işler için firmadan bu işler için ustalaşmış destek almasını isteyin.

Nakliyat firmalarının temel kabiliyeti olmayan işlere giriştiklerinde çokça kazalar yaşandığını hepimiz biliyoruz. En son hikaye avize montajı sonrası evin tüm sigorta sistemini bozulmuş olduğu bir durum yaşanmış.

Bu aksiliklere karşı firmadan işinin ehlibir ekiple gelmesini istemeniz ve isteklerinizi firmaya yazılı iletmeniz olası anlaşmazlıkları engelleyecektir. Her isteğinizin yazılı (sms, email gibi) olduğundan emin olun.

Herşey Dahil Hizmette Hangi İşler Yapılır

Bu seçenekte evinizi hiç bir işe elinizi sürmeden yeni adresine taşınması ve her eşyanın istekleriniz doğrultusunda dilediğiniz odaya yerleştirilmesi dahildir.

Evinizde klima, anten ve avize söküm ve montaj işleri olacaksa şirket bu işler için dışarıdan hizmet alır. Dilerseniz evinizi perdelerini bile takar. Evinizi yaşanır halde size teslim eder.

Herşey dahil hizmetin içinde ev temizliği de dahildir. Taşıma firması eşyaları eve yerleştirdikten sonra son bir temizlik yapar ve artık işi nihayetlenmiştir. Bu hizmetleri firmadan istemeniz durumunda yapmış olacaktır. Eğer anlaşma aşamasında bu hizmeti istemediyseniz taşınma günü böyle bir hizmet beklemeyin.

Gebze evden eve nakliyat sigortalama hizmeti

Gebze evden eve nakliyat / Ücretsiz Ekspertiz Aşaması ;  Ekşioğlu Nakliyat, nakliye hizmeti almadan önce hangi firma ile anlaşırsanız anlaşın fakat kesinlikle nakliye işleminin gerçekleşeceği yere ekspertiz hizmeti isteyin. En uygun fiyat, ekip ve ekipmanın tespiti için taşıma sırasında ve sonrasında oluşabilecek farklılıkları engellemek adına sizlere tavsiyemizdir. Nakliyat firması olarak gebze evden eve nakliyat ve şehirler arası nakliyat hizmeti alan müşterilerimize ekspertiz hizmetini ücretsiz olarak sunmaktayız.

Gebze evden eve nakliyat / Sigortalı Nakliyat Aşaması ; Eksioğlu Nakliyat, tüm nakliyat işlemlerinizi sigorta kapsamında yerine getirmekteyiz. Göstermiş olduğumuz dikkate ve titizliğe karşın olarak oluşabilecek doğal kazalar ve hasarlara karşı eşyalarınızı garanti altına aldıktan sonra taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz. Başka bir firma ile anlaşmış olsanız bile sizlere tavsiyemiz eşyalarınızı nakliyeden önce sigorta poliçesinin bir örneğini isteyin ve taşıma işlemi gerçekleşmeden önce poliçeyi elinize alın.

Gebze evden eve nakliyat / Eşya Ambalajlama Aşaması ; Ekşioğlu Nakliyat, eşyalarınızı taşımadan önce son teknoloji ile geliştirilmiş bu iş için özel olarak üretilmiş olan paketleme ekipmanları ile eşyalarınıza zarar gelmeyecek şekilde paketlenmesini sağlıyoruz. Tüm eşyalarınızı paketledikten ve taşırken zarar gelmeyeceğine emin olduktan sonra taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz.

Gebze evden eve nakliyat / Yükleme Aşaması ; Eksioğlu Nakliyat, senelerin vermiş olduğu dikkat ve tecrübe ile siz değerli müşterilerine hizmet sunmaya devam etmektedir. Eşyalarınız ambalajlanması taşımaya hazır duruma geldikten sonra büyük bir titizlik ve özen gösterilerek taşımayı gerçekleştirecek olan araca yüklenmektedir.

Gebze evden eve nakliyat / Nakliyat Aşaması ;
Ekşioğlu Nakliyat, eşyalarınızı sigorta kapsamında son sistem ürünlerle ile paketledikten sonra yine son sistem bu iş için geliştirilmiş geniş araç filosu imkanıyla yeni evinize taşıyor ve sizi bu zahmetli gibi görünen işten hiç bir sorun yaşamadan kurtarıyoruz.

Gebze evden eve nakliyat / Yerleştirme Aşaması ; Ekşioğlu Nakliyat eşyalarınızı yeni evinize dilediğiniz şekilde yerleştiriyoruz ve firmamız için her şeyden önemli olan müşteri memnuniyetini kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Gebze evden eve nakliyat / Kontrol ve Müşteri Memnuniyeti Aşaması ;
Ekşioğlu Nakliyat tüm nakliyelerinde asıl hedef yüzde yüz müşteri memnuniyetidir. Firmamız için en önemli aşama olan son aşamamızda müşteri memnuniyetini ve onayını alıyoruz ve taşıma işlemini sonlandırıyoruz.

Gebze Nakliyatta Mobilya Sökme Nasıl Organize Edilir?

Gebzede evlerin taşınması, mallarla ilgili duygusal ve ekonomik değer nedeniyle çok fazla planlama gerektirir. Mobilya çıkarma işlemleri, onları iyi planlamadığınız ve idam etmediğiniz takdirde yük haline gelebilir. Burada, stressiz bir mobilya temizleme işlemine yardımcı olacak ipuçlarını takip etmek kolaydır. Bu denenmiş ve test edilmiş ipuçları, mobilyalarınızın temizlenmesini bir esinti gibi gösterebilir.

Planlama: Gebze evden eve nakliyatta altın kural, prosedürün sistematik olarak gitmesine yardımcı olacak hareketli bir kontrol listesi oluşturmaktır . Mobilyaları nasıl çıkaracağınızı planlamak isteyebilirsiniz; Bazı masa ve sandalyelerin sökülmesini düşünebilirsiniz . Olası bir aksilik veya hasarları önlemek için her şeyi önceden planlamak daha iyidir.

Her seferinde bir oda: Sistematik olmak yardımcı olabilir, bu nedenle odayı oda başına paketlemeye başlayın. Bir odaya mobilya götürmekle işiniz bittiğinde bir sonraki odaya geçin. Artık ihtiyacınız olmayan nesneleri imha etmek en iyisidir; böylece dolaşmak için daha fazla alana sahipsiniz ve tabii ki paketleme de daha kolay olacaktır. Bu, gebze nakliyatta yerleştirme şirketiniz için mobilya işlemini de kolaylaştırıyor. Ayrıca, işi ve stresini azaltmak için kişisel eşyalarınızı kendiniz toplaymanız önerilir. Ana yatak odası paketlenmeye son oda olan mutfakla başlanmaya başlamak her zaman daha iyidir.

Ambalaj: Gebze evden eve nakliye hareketli işlemi basitleştirmek için ağır mobilyaları sökmek daha iyidir. Hangi parçaların nereye gideceğini bilmeli ve ambalajlama işlemi sırasında çeşitli parçaları etiketleyiniz. Vidaları ve cıvataları kendi mobilyalarıyla birlikte yerlerine takın böylece yanlış yerleştirmeyin. Mobilya parçalarını potansiyel boşluklardan korumak için kabarcık sargısı ile sıkıca sarın. Yeniden yerleştirme işlemi sırasında hasar görmeyecek şekilde dolapları ve çekmeceleri daima boşaltın. Mobilya taşırken keskinleşebilecek keskin köşelere sahipse, Kocaelinde birçok taşınma şirketi tarafından satılan koruyucu köşe başlıklarını ayarlayın. Ambalajlamayı daha da kolaylaştırmak için, eşyaları dolaplara ve çekmecelere paketleyip açma işlemini kolaylaştırmak için içeride tutabilirsiniz. Kaba sarma, doğada kırılgan olan mobilyalarla uğraşma yaparken şarttır. Herhangi bir güvenlik tehlikesini önlemek için dolap kapılarını ve çekmecelerini kapatmalısınız.

Yardım: ambalaj ve benzeri açma dahil uçtan uca mobilya çıkarılması ile size yardımcı olabilir Gebzede birçok nakliyat şirket vardır  . Taşıyıcıları genellikle evden eve nakliyat ve mobilya taşınmasında kolaylık sağlanması için eğitilmiş profesyonellerdir. Bu hareket ettiriciler, mobilyalarınızın herhangi bir şekilde zarar görmemesini sağlamak için her adım atın.

 

Gebzede nakliyat firması gelmeden yapılması gerekenler

İş yerinize, çocuklarınızın okuluna daha yakın, daha geniş, daha güzel bir eve taşınma kararı aldınız. Yahut başka bir sebepten dolayı taşınmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Sebep ne olursa olsun taşınma kararı detaylı düşünülerek vermeniz ihtiyaç duyulan bir karar. Çünkü taşınma süreci ailenin tüm üyeleri için vakit ve efor gerektiren zorlu bir süreç. Eğer taşınma kararınızdan eminseniz, yapmanız gereken ilk şey taşınacak eşyalarınızı ve bu eşyaların taşınmasında size yardımcı olacak nakliyat şirketinı seçmektir.

İşte daha azca yorucu ve pratik bir şekilde taşınabilmeniz için, gebze evden eve nakliyat firması ulaşmadan önce evinizde yapmanız gereken düzenlemeler:

1. Mutfaktan başlayın
Mutfak, sayıca en fazla eşyaların bir arada olduğu bölümlerden biridir. Mutfak dolaplarında bulunan tabak, bardak, çatal kaşık gibi eşyaların yanında buzdolabınızda bulunan yiyecekler ve derin dondurucunuz da bulunan donmuş gıdalar taşınma esnasında mutfağın en çok süre harcayacağınız yerlerin başlangıcında gelmesine sebep olur. Bu yüzden mutfakta bulunan eşyalarınızı toplamaya bir iki hafta önceden başlamanız önemlidir. Mutfak eşyalarının çoğunun kırılabilir eşyalar olması sebebiyle bunların tek tek gazete kâğıtlarıyla veya balonlu naylonla sarmanız ve koliye bu şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. İlk etapta evinizdeki eşyaları saracağınız koruma naylonlarını ve gazeteleri kolilerle birlikte toparlamak en mantıklı şey olacaktır. Daha sonrasında metal ve kesici eşyaları ayrı bir koliye doldurarak işe başlayabilirsiniz.

2. Yiyeceklerinizi Taşımayın
Buzdolabınızda ya da derin dondurucunuz da bulunan yiyecekleri taşınma tarihinizden önce tüketmek için bu malzemeleri kullanacağınız yemekler yapmak çok mantıklıdır. Eğer aile üyelerinizden biri yakınınızda oturuyorsa ya da yakın bir komşun varsa, dondurulmuş gıdalarınızı onların dondurucularına da taşıyabilir, taşınma sürecinden sonrasında geri alabilirsiniz. Böyle bir imkânınız yoksa gıdaları kesinlikle tüketmelisiniz. Aksi takdirde kolilere yerleştirilen yiyecekler taşınma esnasında diğer eşyaların zarar görmesine sebep olabilir. Buz dolabında saklanması ihtiyaç duyulan yiyecekler yolda bozulabilir, sulanabilir ve içine konduğu koliye de zarar verebilir.

3. Fazlalıkları Atın
Gebze evden eve taşınma sırasında evinizde ne kadar çok eşya olduğunun farkına varacaksınız. Evinizdeki her çekmece, dolap ve bazalardan bir çok eşya çıkar ve koliye konmayı bekler. Bu aşamada gereksiz ve artık kullanmadığınız eşyalardan kurtulmanız gerekir. Aksi takdirde hem toplanma bununla birlikte yeni evinizde yerleştirme işi gerektiğinden fazla zamanınızı ve enerjinizi alacaktır. Tüm aile fertlerinin artık giymediği kıyafetlerden ve kullanmadığı eşyalardan iyi durumda olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak hem onlara yardım edebilir, aynı zamanda evinizdeki gereksiz eşyalardan kurtulabilirsiniz.

4. Eşyalarınızı Sınıflandırın
Eşyalarınızı kolilere yerleştirmeden önce kırılacaklar, önce açılacaklar, salon, giyim, biblo benzer biçimde farklı kategorilere ayırmanız gerekir. Kolilerin üzerine kategorilerin ismini yazmak da işinizi kolaylaştırır, nakliyat firması geldiğinde hangi kolinin içinde ne işe yaradığını, araca yüklenme ve yeni evde açılma sıralarını da belirlemenize destek sağlar.

5. Değerli Eşyalarınızı Yanınıza Alın
Nakit para, altın, gümüş veya kıymetli evrakları eşyalarınızın içine yada kolilere koymayın bu eşyaları taşıma işlemi hemen hemen başlamadan önce güvenli bir yerde saklayın. Banka kiralık kasalarını bu iş için kullanabilirsiniz. En güvenli yer orası olsa gerek. Şehirlerarası evden eve taşıma sürecinde ise küçük bir çantayı bu iş için kullanabilirsiniz.

6. Tüm Eşyaların Toplandığından emin Olun
Gebze nakliyat firması gelmeden önce evinizdeki tüm eşyaları doğru bir şekilde kolileyin ve kırılacaklar, elektronikler benzer biçimde taşınma sırasında özen gösterilmesine karşın zarar görme mümkünlığı yüksek eşyaların bulunmuş olduğu kolileri işaretleyin. Gebze nakliyat firmasının eşyalarınızı kolayca ve vakit kaybetmeden araca yükleyebilmesi için etrafta koliye konmamış küçük eşya kalmadığından emin olun. Koltuk, dolap gibi demonte edilmesi ihtiyaç duyulan eşyaları rahat taşınabilecek hale getirmek için önceden demonte edin.

Gebzede Ev Taşıma Tavsiyeleri

Ev taşımak ve bedeninizde başka bir insan yetiştirmek, çoğu insanın yaşadığı en stresli şeylerden ikisidir. Gebzede ev taşınma konusundaki tüm sıkıntılar kaliteli hizmet veren bir firma bulanlar için oldukça kolay bir iştir Bu tür bir durum asla ideal olamazken, önemli miktarda stres almak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Gebze evden eve nakliyat, başta sizin ya da eşinizin işinde ani değişiklikler olmak üzere çeşitli şeyler için gerekli olabilir, bu yüzden zamanlama nadiren kusursuz hale gelecektir ve çoğu zaman sıkıntı yaratacaktır. Hayat böyle derin uca attığında, organizasyon en önemli faktörlerden biridir. Hamile iken HA2’ye geçerken, hormonların oldukça hatalı davranıyor olması muhtemel, bu nedenle kesinlikle gerekli olandan daha fazla stres çekmek istemezsiniz. Evin nakliyat firmasının taşıyacağına karar verdiğiniz beş kişi, taslak hareketli bir kontrol listesi hazırlayarak ilerlemeyi planlamaya başlayın. Liste yapmak için hiç biriniz olmadığınızda bile bu önerilir; Yer değiştirme kadar önemli olan şeyleri şansa bırakmak istemezsiniz. Unutulmaması gereken bir diğer önemli şey, bilinen her inatçının gururunu terk etmek ve özellikle de kendiniz taşıyorsanız, herkesin yardımını kabul etmektir. Büyük, ağır maddeleri kutulara koymak, çoğu doktorun hamile kadınlara tavsiye etmesi gereken bir iş değildir, bu nedenle kimse gelip yardım etmeyi teklif ederse, muhtemelen kabul etmelisiniz. Yardım için bir kaç kişiyle temas kurarsanız ve biraz isteksiz görünüyorsa, paket servisi olanağı teşvik olarak sunun; onlar yalpalayacaklar.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta, paketleme aşamasında kendinizi mümkün olduğunca fazla bırakmanızdır. Hamile kaldığınızda, kadınlar aksi halde çok daha kolay titreşir, bu yüzden ihtiyaç duyduğunuz kadar çok veya az kopuşa izin vermek için erken ambalajlamaya başlayın. Bu baskılardan büyük miktarda alacak ve nihai olarak tüm deneyimlerin daha az stresli olmasına neden olacak. Her şeyi etiketlemek de çok önemlidir; Bu sizi (ve ailenizi) yeni evinize geldiğinizde ve aradığınız bir şeyi bulamayacağınız zaman harekete geçebilecek minyatür duygusal felaketlerden kurtaracaktır. Hepimiz, kadınların hamilelikle birlikte gelen hormonal dengesizlikle garip istekleri olabileceğini biliyoruz, bu nedenle HA1’e geçerken yakınlaşmak için güçlü ve ani bir ek oluşturduğunuz her şeyi saklayın. Belirli durumunuza bağlı olarak, Doktorlar , kimyagerler ve benzerleri ile sık sık temas halinde olabilirsiniz. Bu tıbbi uzmanların hepsinin, esas olarak kayıtlarınızın doğru şekilde değiştirilmesi için eve taşındığınızı bildiğinizden ve aynı zamanda bu profesyonellerin size özgü durum kümesine bağlı olarak başka işaretçiler verebileceğinden emin olun.

Yeniden yerleştirmenin bir başka stresli unsuru, hareketin tamamlanmasıyla birlikte gelebilir, o zaman, bir dükkandan acilen bir şeye ihtiyaç duyduğunuzu fark eder, ancak en yakın olanın nerede olduğunu bilmiyorsunuz! Yeni mahalleyinizi önceden kontrol etmek, bu gibi sorunlarla ilgilenebilir ve yerleşmeden önce nakliyat firması, HA2’deki yeni komşularınızdan bazılarıyla tanışma şansı verebilir . Fiziksel anlamda bu söz konusu değilse , Yerel bölgedeki insanlara sohbet etmek için üye olabileceğiniz muhtemelen çok sayıda çevrimiçi grup vardır; bu, nihayetinde paketini açıp yeni yerine yerleştiğinizde daha az izole hissetmenizi sağlayacaktır. Belki de gemide alabileceğiniz en önemli ipucu dinlenmek ve şu anki stres yerine heyecan verici yeni deneyimler hakkında daha fazla düşünmeye çalışmaktır.

Gebze nakliyatta dikkat edilmesi gereken bazı şeyler

Evden Eve Nakliyatta Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evden eve taşınırken dikkat etmeniz gereken 6 adım vardır. Bu adımlar sırayla Taşınmanın Planlanması, Eşya Listesi Hazırlamak, Firma Seçmek, Sözleşme İmzalama, Nakliye Sigortası Yaptırmak ve Eşyaların Paketlenmesidir. Bu adımlar dikkatli bilinçli olarak yapılması taşınma maliyetlerini ve gerilimini azaltacaktır.

Taşınma Planı: Taşınmaya hazırlanmanın ilk adımı planlamayla başlar. Taşınmaya en az 4 hafta daha önceden hazırlık yapılmalı ve evden eve nakliyat bitene kadar bütün aşamalar belirlenmelidir. Yeni ev ne zaman tutulacak, evden eve nakliyat firması ne zaman kararlaştırılacak gibi önemli aşamaların ne zaman yapılacağı belirlenmelidir. Taşınma planı sizi olası gecikmeler ve ertelemelerden doğacak aksilik ve maliyetlerden kurtaracaktır. Sizin için hazırladığımız Evden Eve Taşınma Planını buradan indirip kendi planınızı oluşturabilirsiniz.
Eşya Listesi Hazırlama: Taşınmadan önce hangi eşyalarınızı yeni evinize götüreceğinizi kararlaştırın. Kolilere konulacak eşyalar dışında diğer bütün eşyalarınız içi eşya listeleri oluşturun. Hazırlayacağınız kolileri numaralandırın ve eşya listesine ekleyin. Taşınma bittikten sonra eşyalarınızı basitçe gözden geçirip eksik olup olmadığını belirleme edebilirsiniz. Hazırladığınız eşya listesini firma ile yaptığınız sözleşmeye ekleyerek olası eksik eşyalarınızı nakliye firmasından istemeniz ve ispatlamanız basitleşecektır.

Evden Eve Nakliyat Firması Seçmek: Gebze evden eve nakliyattın en önemli aşaması nakliye firmasına karar verme aşamasıdır. Firmalara karar verirken tek referansınız evden eve nakliyat fiyatı olmasın. Seçeceğiniz firmaya karar verirken arama motorlarında ilk sıralarda bulunan çoğu evden eve nakliyat firmasının yalnızca komisyonculuk yaptıklarını ve sizinle anlaştıktan sonra en iyi fiyatı veren firmayı taşınma günü kapınıza göndereceğini unutmayın. Evden eve nakliyat firması seçerken şunlara dikkat edin.
1. Firmanın web sitesinde araç görsellerinin olmasına özen gösterin ve araç üzerindeki yazıların gerçek olmasından emin olun.
2. Firma iletişim sayfasında firma hakkında yeterli bilgi olmasına özen gösterin. Sabit telefon, adres, firma yetkilisi ad soyadı gibi…
3. Firmanın sizin bulunduğunuz kentin firması olmasına özen gösterin.
4. Firma yetki belgelerini inceleyin ve yetki belgesinde yazılı ünvanı Türkiye Sicil Gazetesinde araştırın.

Evden Eve Nakliyat Sözleşmesi:
Karar verdiğiniz evden eve nakliyat firması ile kesinlikle sözleşme yapın ve sözleşmede güzelunuza gitmeyen maddeleri değiştirin. Tüm eşyalarınız emanet etiğini unutmayın ve sözleşmeye es geçemeyin. Örnek evden eve nakliyat sözleşmesini buradan inceleyebilirsiniz.

Evden Eve Nakliyat Sigortası: Gebze evden eve nakliyat firmalarının sigortalı nakliyat dedikleri sigorta Tam Ziya sigortasıdır. Bu sigortasının kapsamı kaza sonucu bütün eşyalarınızın araç ile birlikte ziyanını kapsar. Kırık ve çizikler sigorta kapsamında değildir. Nakliye sigortaları hakkında daha çok bilgi için urli takip edin.

Eşyaların Paketlenmesi:
Eşyaların paketlenmesinde göz önünde bulundurmanız gereken en önemli nokta paketlemesini sizin yaptığınız eşyaların paketleme hatası sonucu hasar alması durumunda firma sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu nedenle küçük tefek eşyaları kendiniz paketleyebilir yalnız beyaz eşya ve mobilyaların paketlemesini firmanın yapmasını isteyin. Eşyaların paketlenmesi hakkında daha çok bilgi burada.

Paketlemenin önemli adımlarından biride paketlenen eşyaların ve kolilerin etiketlenmesidir. Uyarı etiketleri taşımayı gerçekleştiren ekibe o eşya ya nasıl davranmaları gerektiği hakkında çok önmeli bilgiler verir. Eşyanın taşınma ve araca istiflenmesinde uyarı etiketleri oldukça önemli bir rol oynar ihmal etmeyin.

Kaliteli Nakliyat Hizmeti Nedir

Gebze içerisinde evden eve taşımacılık alanında hizmet vermekte olan firmamız kalite ve güven ile yola çıkmış ve senelerden beri biriken deneyimleriyle en doğru hizmeti vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Gebze evden eve nakliyat sektöründe saygın bir kimliği olan şirketimiz müşteri memnuniyetine her zaman önem vermiş sizlerin istek ve önerilerinizi kulak arkası etmeden aksine onlarla gerekirse yeni bir yol haritası çizerek en kaliteli hizmeti sunmaktadır.

Evden eve nakliyat olsun ofisten ofise olsun her türlü nakliyat hizmetini sunan şirketimiz ayrıca depolama hizmeti de sunarak sizlerin isteklerine karşılık vermektedir. Gebze depolama hizmeti için gerekli olan bütün kriterlere sahip olan şirketimiz kalite ve güvenin tek adresi olmak adına hep kendisini geliştirmektedir. Bünyesinde barındırmış olduğu kalifiye elemanlarla profesyonel evden eve nakliyatın tüm gerekliliklerini yerine getiren şirketimiz en doğru hizmeti sunmak için hiçbir hizmetten kaçmamaktadır. Depolanması gereken malzemelerinizi gerekirse bir gün önceden gelip paketlenmesini sağlayan firmamız üst düzey depolarında güvenli bir şekilde muhafaza etmektedir.

Gebze evden eve nakliyat olsun depolama olsun her zaman profesyonel bir hizmet sunmaya çalışan şirketimiz sizlerin memnuniyeti açısından isteklerinize karşılık vermektedir. Herkese aynı hizmeti vermekte olan firmamız ayrıca uygun fiyatlarıyla da her keseye hitap etmektedir. Daha ayrıntılı bilgiyi iletişimde ki arkadaşlarımız arayarak alabileceğinizi unutmayınız…

Evden eve nakliyatta dikkat etmeniz gereken altı aşama vardır. Bu aşamalar sırasıyla Nakliye Planlanması, Taşınacak Eşya Listesi Hazırlamak, Şirket Seçmek, Nakliyat Sözleşmesi İmzalama, Nakliyat Sigortası Yaptırmak. Bu adımlar dikkatli bilinçli olarak yapılması taşınma maliyetlerini ve stresini azaltacaktır.

Evden Eve Nakliyat Gebze İçin Öneriler

Bizim deneyimimiz sizin en fazla üç değişik seçeneğiniz olabileceğini söylüyor. Eğer siz daha önce gebze evden eve taşınmışsanız ve size hizmet vermiş şirketden çok memnun kalmışsanız. İlk seçenek olarak bu şirkete dönüp ondan hizmet almak istersiniz. Sizin böyle bir deneyiminiz yok ancak çok güvendiğiniz bir arkadaşınız veya yakınınız son zamanlarda gebze evden eve nakliyat hizmeti almışsa ise ona sorabilirsiniz. Arkadaşınız veya yakınınızın tavsiye ettiği şirketi tercih edebilirsiniz. Sizin şu anda bu yazıyı okuyor olmanız, yukarıda bahsettiğim yöntemleri kullanmayıp, googleden arama yaparak bir şirket bulmaya çalıştığınıza işaret etmektedir.
Gebze evden eve nakliye sektörü insana hizmet veren ve onunla gelişen bir yapıda olduğundan nüfusu fazla olan şehirlerde şehrin büyümesine bağlı olarak sektörde hızlı gelişme göstermektedir. Kocaeli hem seçeneklerin bol olduğu hem de büyük şirketlerin hizmet verdiği bir piyasa durumundadır. Seçeneğin fazla olması beraberinde sıkı rekabeti getirmekte, çok fazla rekabet ise evden eve nakliyat gebze için çok fazla vaat ve çok fazla söz vermek demektir. Bu yüzden verilen vaat ve sözlerin yerine getirilmesi için bunları evden eve nakliyat sözleşmesi ile kayıt altına almak evini taşıyan biri için birincil görev olmalıdır. Bu söz ve vaatler iyice araştırıldıktan sonra nakliye firmasında karar kılmak yerinde olacaktır.
Evden eve nakliyeciler bir şehirden ötekine ev taşıyıp yükü indirdikten sonra büyük bir sorun ile karşı karşıya kalıyorlar. Kamyonla başlangıç noktasına boş dönmek ciddi bir maliyet olduğundan onları kara kara düşündürüyor. Eğer bir nakliyeci size şehirlerarası fiyat veriyorsa mutlaka dönüşü de düşünerek fiyatını ayarlayacaktır.
Nakliyat sürecinde çok fazla istismar edilen bir başlık sigortalı nakliyat. Çünkü bu sigortanın sadece kaza durumlarını kapsadığını taşınan insanların büyük çoğunluğu bilmiyor.